Nice article on “Bouwmachineweb” in Holland:   http://bouwmachineweb.com/nieuws/groen-duo-rooit-bomen!